fbpx

v souladu se zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Správce: Společnost ZONE4YOU s.r.o., IČO 25348825, se sídlem Brno – sever, Třída Generála Píky 2026/11, PSČ 61300 (dále jen „Z4Y“). Kontaktní osobou na straně Z4Y je Zdeněk Treblík, e-mail: zdenek.treblik@zone4you.cz.

Subjekt údajů: Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Jedná se zejména o osoby, se kterými Z4Y uzavírá Smlouvu o členství, nebo další osoby, které využívají služeb Z4Y.

Pověřenec: Z4Y nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Rozsah zpracování: Z4Y zpracovává osobní údaje v rozsahu:

 • identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, číslo identifikačního průkazu, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa;
 • elektronické kontaktní údaje: telefon, e-mailová adresa;
 • jiné elektronické údaje: IP adresa;
 • osobní údaj spojený s videonahrávkou podoby subjektu údajů, fotografie subjektu údajů;

Účel zpracování: Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

 • plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů;
 • ochrany majetku Z4Y;
 • marketingových a obchodních aktivit Z4Y, včetně šíření obchodních sdělení týkajících se služeb Z4Y.

Právní základ pro zpracování: Z4Y zpracovává osobní údaje na základě následujících právních titulů:

 • plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů;
 • oprávněný zájem Z4Y;
 • platný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Oprávněné zájmy Z4Y: Oprávněný zájem Z4Y je jeden ze zákonných základů pro zpracování, ke kterému není nutný souhlas se zpracováním. Z4Y zpracovává:

 • osobní údaj spojený s videonahrávkou podoby subjektu údajů pro účel ochrany majetku, života a zdraví;
 • identifikační a adresné údaje pro účel vymáhání pohledávek.

Příjemce osobních údajů: Osobní údaje nebudou předávány žádné třetí osobě. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů Z4Y předává orgánům státní správy či jiným příslušným úřadům pouze v případech, kdy jí tak ukládá zákon.

Zpracovatelé osobních údajů: Zpracovateli osobních údajů Z4Y jsou:

 • Šetina, Komendová & Partners s.r.o., advokátní kancelář, IČO 06204872, se sídlem Purkyňova 649/127, 612 00 Brno;
 • Ginkgo účetnictví s.r.o, IČO 27757200, se sídlem Maničky 46/5, 616 00 Brno

Služba InBody: Na žádost osoby, se kterou Z4Y uzavřelo Smlouvu o členství, poskytuje Z4Y službu k provedení analýzy lidského těla na přístroji InBody. Za účelem plnění této smluvní povinnosti zpracovává Z4Y osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, výška, váha, věk a hodnoty generované přístrojem InBody. Tyto údaje Z4Y nepředává žádným jiným správcům ani zpracovatelům osobních údajů.

 
Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace:
 Z4Y nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

II. DALŠÍ INFORMACE POSKYTNUTÉ SUBJEKTU ÚDAJŮ

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Osobní údaje Z4Y zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 10 let od ukončení smluvního vztahu, vyjma osobního údaje spojeného s videonahrávkou podoby subjektu údajů, který Z4Y zpracovává po dobu 86 hodin od pořízení záznamu. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů Z4Y zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy.

Automatizované individuální rozhodování: Z4Y neprovádí při zpracování automatizované individuální rozhodování ani profilování.

Důsledky neposkytnutí osobních údajů: Neposkytne-li subjekt údajů identifikační a adresní údaje, nebude možné uzavřít se subjektem údajů smlouvu a poskytovat mu ze strany Z4Y služby. Neposkytne-li, nebo odvolá-li Člen svůj souhlas se zpracováním elektronických kontaktních údajů, může to mít vliv na poskytovanou úroveň služeb a rozsahu ze strany Z4Y.

Práva subjektu údajů: Subjekt údajů má:

a. právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od Z4Y potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím informacím: a) účel zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existence práva požadovat od Z4Y opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Subjekt údajů má zároveň právo získat kopii zpracovaných osobních údajů.

b. právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby Z4Y bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, příp. doplnila neúplné osobní údaje.

c. právo na výmaz osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby Z4Y bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se ho týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a další případy stanovení v Nařízení.

d. právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby Z4Y omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Z4Y mohla přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) Z4Y již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Z4Y převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

e. Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Z4Y, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Z4Y, které byly osobní údaje poskytnuty, bránila, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně.
Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

f. právo odvolat souhlas: Subjekt údajů má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které nejsou nezbytné pro splnění smlouvy nebo nejsou nezbytné pro splnění právních povinností Z4Y, kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu info@zone4you.cz.

g. právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se subjekt údajů domnívá, že Z4Y nezpracovává jeho osobní údaje zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu.

h. právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Z4Y je povinna oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje, Z4Y informuje subjekt údajů o těchto příjemcích.

i. právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí Z4Y toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

III. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, INFORMACE O PŘÍMÉM MARKETINGU

Při rozesílce obchodních sdělení postupujeme v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Zasílání obchodních sdělení můžete zrušit použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 odst. 1 Nařízení): Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které Z4Y zpracovává z důvodu oprávněného zájmu. Z4Y v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu (čl. 21 odst. 2 Nařízení): Pokud Z4Y zpracovává Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování. Z4Y v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává.

IV. COOKIES

Subjekt údajů bere na vědomí, že Z4Y používá tzv. cookies soubory, malé textové soubory, které identifikují prohlížeč Subjektu údajů a nahrávají uživatelské aktivity Subjektu údajů, jakmile Subjekt údajů vstoupí na webové stránky www.zone4you.cz. Cookies jsou soubory zaslané do prohlížeče prostřednictvím webového serveru, aby bylo možné nahrávat uživatelské aktivity během navigace. Cookies mohou být používány také pro měření sledovanosti a parametrů provozu webových stránek www.zone4you.cz
Cookies neposkytují žádné konkrétní osobní údaje o Subjektu údajů.
Subjekt údajů je oprávněn nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo používání Cookies na jeho počítači zabráněno.
Při návštěvě webových stránek www.zone4you.cz dojte automaticky k identifikaci IP adresy Subjektu údajů. IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači Subjektu údajů po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů za účelem zpracování statistických opatření, které ukazují počet zobrazení stránek www.zone4you.cz, počet návštěv, pořadí návštěv, přístupový bod, atd.

Účinnost: Tyto informace jsou účinné od 20. 12. 2017, s výjimkou práv uvedených v části II. pod písm. c., d., e., f., h., i., j., která nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.