fbpx

Návštěvní řád

Název zařízení:                                           ZONE4YOU fitness & wellness club

                                                                          Tř.Generála Píky 11, 613 00 Brno

 

Provozovatel zařízení:                             ZONE4YOU s.r.o.

                                                                          Tř.Generála Píky 11, 613 00 Brno

                                                                          IČ: 253 48 825, DIČ: CZ253 48 825

 

Provozní doba:                                            pondělí až čtvrtek           6,00 – 22,00 hod

                                                                           pátek                                    6,00 – 21,00 hod

                                                                             sobota                                 8,00 – 21,00 hod

                                                                           neděle                                  8,00 – 22,00 hod

 

Platnost od:                                               1.10.2022

 

Odpovědná osoba:                                    Zdeněk treblík

                                                                          jednatel a manager klubu

 

                                                                          Martin Berka

                                                                          jednatel

 

Návštěvní řád určuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu ve všech prostorách fitness klubu ZONE4YOU (dále jen „Centrum“ nebo „klub“). Vstupem do prostoru klubu se každý klient dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu a Provozního řádu, jakož i pokynům a opatřením odpovědných pracovníků a zaměstnanců provozovatele, které se zavazuje dodržovat.

 

 1. PROVOZNÍ POKYNY PRO KLIENTY

1.1. Klub ZONE4YOU je sportovním a relaxačním zařízením, do kterého je vstup umožněn členům klubu na základě platných členských karet (dále jen „Klubový člen“ nebo „Klient“), hostům Klubových členů i jednorázovým návštěvníkům po uhrazení příslušného poplatku dle platného ceníku.

1.2. Při každém vstupu je Klubový člen povinen předložit platnou členskou kartu. V případě pochybnosti o totožnosti Klubového člena je tento na žádost zaměstnance Centra povinen prokázat svou totožnost platným úředním dokladem totožnosti s fotografií.

1.3. Členská karta vystavená na fyzickou osobu je nepřenosná.

1.4. Za hosta se považuje ten, kdo přijde společně s Klubovým členem. Host nemá s Provozovatelem uzavřenu žádnou omezenou Smlouvu o členství. Není přípustné, aby se host zdržoval v areálu Centra sám, např. po odchodu Klubového člena apod. Host je povinen uhradit jednorázové vstupné dle platného ceníku. Ve výjimečných případech se lze dohodnout s provozovatelem jinak. Hostem se také rozumí osoba, jež není zaměstnancem nebo pracovníkem provozovatele, a která vstupuje do areálu Centra nikoli za účelem čerpání služeb nebo nákupu zboží. Host je povinen během svého pobytu dodržovat veškerá pravidla a povinnosti a pokyny stanovené provozovatelem pro Klubového člena jakož i pro osoby nacházející se v klubu s výjimkou prokazování se členskou kartou a používání členské karty. Za dodržování povinností hostem ručí Klubový člen, se kterým host přišel, a veškeré konzumace a čerpané služby platí takový host v hotovosti předem nebo jsou načítány na účet Člena.

1.5. Do Centra je zakázán vstup osobám:

 • se zdravotním stavem, který vylučuje bezpečně provozovat sportovní nebo fyzicky namáhavou činnost,
 • v podnapilém stavu,
 • pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek,
 • v nedostatečném oblečení, ve špinavém oblečení, nebo zjevně nevhodném oblečení nebo vzbuzujícím veřejné pohoršení, kterým provozovatel udělil zákaz vstupu,
 • osobám mladším 10 let bez doprovodu osoby starší 18 let.

 

1.6. Zaměstnanci Centra a osoby pověřené provozovatelem (dále jen „Personál“) jsou oprávněni kdykoli vyzvat osoby uvedené v předchozím odstavci, aby Centrum opustily. To se týká i Klientů, kteří svým chováním ruší nebo omezují jiné Klienty v  řádném užívání Centra nebo porušují Návštěvní řád nebo Provozní řád. Klient je povinen uvedené výzvě neprodleně vyhovět. Pokud tak neučiní, může být z Centra vyveden.

1.7. V celém Centru platí přísný zákaz kouření. Kouření v prostorách Centra je považováno za chování omezující jiné Klienty Centra v jeho řádném užívání ve smyslu bodu 1.6.

1.8. Vybavení Centra jsou Klienti povinni užívat výlučně způsobem dle určení a účelu vybavení a jsou přitom povinni se chovat tak, aby nedocházelo k poškození vybavení ani k ohrožení zdraví vlastního nebo zdraví jiných Klientů.

1.9. Klienti jsou dále povinni řídit se pokyny Personálu. Během užívání Centra musí Klienti používat oděv, obuv a sportovní náčiní a pomůcky vhodné k provozování příslušné (sportovní) činnosti a tak, aby neohrožovali své zdraví ani zdraví ostatních Klientů a neznečišťovali prostory Centra.

1.10. Klient se vždy při příchodu řádně zaregistruje na recepci, a to buď prokázáním se platnou členskou kartou, nebo zaplacením příslušného jednorázového vstupného; poté mu bude vydán zámek s klíčkem od šatní skříňky, dále ručník či prostěradlo. Poté klient může přiložením ke čtečce na turniketu vstoupit do Centra.

1.11 Při odchodu Klient odevzdá použitý ručník či prostěradlo do boxů k tomu vyhrazených u turniketu, odevzdá klíček se zámkem od šatní skříňky a uzavírá svůj účet konzumací a zpoplatněných služeb předáním členské karty na recepci k provedení vyúčtování ceny. Vyúčtovanou cenu konzumací a služeb je Klient povinen zaplatit před opuštěním Centra v hotovosti nebo mu tato cena je odečtena od kreditu, který má předplacen na členské kartě. Po vyúčtování ceny služeb Klient opouští Centrum přes turniket přiložením své členské karty ke čtečce.

1.12. Host, který Centrum navštíví nikoli za účelem čerpání služeb ve smyslu bodu 1.4., se nemusí registrovat na recepci. Může se pohybovat po komunikačních a venkovních prostorách Centra. Vstup na sportoviště, do šaten a dalších prostor je mu přísně zakázán.

1.13. Do celého areálu Centra platí zákaz vnášení jídla a pití, které nebyly zakoupeny v Centru a dále jakýchkoliv nebezpečných, zejména hořlavých a chemických látek. Rovněž je zcela zakázáno vnášet jakékoliv zbraně nebo jiné nebezpečné předměty.

1.14. Klient je povinen si osobní věci ukládat do šatní skříňky a cenné věci jako např. peníze, mobilní telefon, hodinky, šperky, osobní doklady a klíče si může uložit do Bezpečnostní skříně, umístěné u recepce klubu. Za věci uložené mimo skříňku nenese Provozovatel odpovědnost. Šatní skřínka slouží výhradně k uložení osobních věcí po dobu pobytu v Centru. Je zakázáno do ní umisťovat jakékoliv nebezpečné nebo zakázané předměty zejména chemikálie či hořlavé látky. Bezdůvodně uzamčená šatní skříňka bude po ukončení provozní doby odemčena a vyklizena. Věci uložené ve skříňce budou umístěny do igelitových pytlů, které budou označeny číslem skříňky, a tyto budou umístěny na recepci klubu. V případě, že takové věci budou Personálem vyhodnoceny jako nebezpečné věci ohrožující Centrum nebo věci nebo fyzické osoby, Personál je oprávněn je bez náhrady zlikvidovat nebo nechat zlikvidovat, a to např. umístěním do odpadních nádob komunálního odpadu apod., podle povahy věcí.

1.15 Pravidla pro používání bezpečnostních schránek se stálým kamerovým dohledem

 • Bezpečnostní skříň obsahuje Bezpečnostní schránky, které slouží k ochraně cenností. Klient je povinen uschovat veškeré cennosti v těchto bezpečnostních skříňkách, šatní skříňky nejsou místem obvyklým k odkládání cenností.
 • Vlastnostmi Bezpečnostní skříně jsou pevná kovová konstrukce a permanentní kamerový dohled. Jedna kamera je umístěna nad Bezpečnostní skříní a druhá z jejího boku.
 • Bezpečnostní schránky jsou povinni využívat klienti fitness klubu ZONE4YOU v případě, že do klubu vnášejí cennosti. Cennostmi se pro tyto případy rozumí zejména finanční hotovost vyšší než 1.000,- Kč, mobilní telefony, jakékoliv šperky a klenoty, osobní doklady, klíče a další věci o hodnotě převyšující 1.000,- Kč vyjma oblečení.
 • Klient využívá svůj soukromý zámek a klíč. Nový zámek s klíči je možné zakoupit na recepci fitness klubu ZONE4YOU. Za duplicitu klíče si ručí klient sám.
 • Na bezpečnostní schránky nelze využít zámek a klíč, které jsou běžně půjčovány klientovi ZONE4YOU pro využití šatních skříněk.
 • Bezpečnostní schránka je využívána pouze v době, kdy je klient přítomen v klubu (klient je v tuto dobu zaveden v evidenčním systému klubu).
 • Do Bezpečnostních schránek jsou uschovány věci a cennosti v maximální nominální hodnotě 100.000 Kč.

 

 • V případě, že je na konci denní otevírací doby fitness klubu obsazena Bezpečnostní skříň zámky, jsou tyto, obsluhou recepce a dalšího pracovníka ZONE4YOU, přestřiženy. Obsah schránky je na základě sepsání “Protokolu o otevření bezpečnostní schránky” (dále jen Protokol) uschován po dobu max. 1 měsíce v trezoru fitness klubu ZONE4YOU.
 • Protokol obsahuje datum, hodinu a minutu otevření. Dále obsahuje jména a podpisy nejméně dvou pracovníků fitness klubu ZONE4YOU, kteří se otevření osobně účastnili. Také obsahuje podrobný soupis věcí, které byly ve schránce nalezeny.
 • V případě možné identifikace klienta, je tento neprodleně informován o nálezu.
 • V případě nalezení pouze občanského průkazu klienta bez možnosti kontaktování, je informována Policie České republiky.
 • Sporné situace související s úschovou a nálezy v Bezpečnostní skříni jsou okamžitě řešeny s Policií České republiky.

 

 1. NÁVŠTĚVNÍ DOBA

2.1. Návštěvní doba je vyznačena ve vstupních prostorách Centra a je vždy kratší než provozní doba. Klienti a jiné osoby než Personál jsou oprávněni se v Centru zdržovat pouze v návštěvní době. Provozovatel je oprávněn měnit provozní a návštěvní dobu.

2.2. Celý klub, nebo jeho část, může být uzavřen v důsledku pořádání sportovních a společenských akcí, eventuálně v důsledku oprav či generálního úklidu nebo z jiného důvodu. Členové klubu jsou o takové skutečnosti informováni prostřednictvím e-mailu a na webových stránkách www.zone4you.cz. Termín případné uzavírky je zveřejněn s dostatečným předstihem na informačním panelu v prostorách recepce Centra.

2.3. Vstup na jednotlivá sportoviště je povolen nejpozději jednu hodinu před koncem provozní doby klubu.

 

 1. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD JEDNOTLIVÝCH SPORTOVNÍCH PROVOZŮ

3.1. SQUASH

3.1.1. Vstup na squashové kurty je povolen pouze po předchozí registraci na recepci. 

3.1.2. Na kurty je vstup možný pouze v čisté obuvi, podrážka musí být označena jako „non marking“ nebo jiným jazykovým ekvivalentem stejného významu a skutečně musí být nezanechávající barevné stopy.

3.1.3. Při nedodržení podmínek obuvi dle předchozího odstavce má Personál právo zamítnout Klientovi vstup na squashové kurty.

3.1.4. Na hrací plochu je zakázáno nosit jakékoli potraviny a nápoje, k odložení slouží stolky před každým kurtem.

3.1.5. Hráči jsou povinni dodržovat rezervovaný čas a zajistit tak plynulé střídání na kurtech. Na konec rezervovaného času jsou hráči upozorněni zhasnutím světel. Po tomto signálu musí ihned opustit kurt i v případě, že na kurt nečekají další Klienti. Tato pravidla platí i tehdy, jestliže hru započnou hráči se zpožděním, které není způsobeno okolnostmi na straně klubu (např. hráči přijdou na kurt se zpožděním apod.).

3.2. FITNESS ZÓNA

3.2.1. Do fitness zóny jsou zahrnuty následující prostory:

 • Sál pro fitness-posilovna
 • Sály skupinových aktivit

 

3.2.2. Do prostoru fitness zóny je povolen vstup pouze Klubovým členům a jejich hostům.

3.2.3. Do prostor fitness zóny je povolen vstup pouze v pevné a čisté obuvi, vstup do diagnostické místnosti je povolen také ve volné obuvi, a v čistém a suchém oblečení vhodném pro daný druh aktivity.

3.2.4. Jiným osobám než Personálu je zakázáno manipulovat s osvětlením, klimatizací a ostatními ovládacími systémy.

3.2.5. V případě potřeby první pomoci, a to ve vztahu k vlastní osobě, ale i ve vztahu k jiné osobě, jsou osoby přítomné ve fitness zóně povinny okamžitě informovat personál fitness zóny. Lékárnička je v prostoru recepce.

3.2.9. Fitness trenér – instruktor nebo obsluha baru či recepční jsou oprávněni v případě porušení provozního řádu vykázat Klienta z fitness zóny.

3.3. SÁL PRO FITNESS- POSILOVNA

3.3.1. Vstup do posilovny je povolen pouze cvičícím osobám starším 15-ti let.

3.3.2. Klient je povinen používat ručník, který si na přístrojích a lavečkách podloží pod sebe.

3.3.3. Po ukončení cvičení je Klient povinen ukládat nářadí na určená místa. Klient nesmí nechat závaží na osách a je povinen je vrátit do stojanů.

3.3.4. Při cvičení s vyššími vahami závaží a při provádění náročných cviků je Klient povinen cvičit s pomocí jiné osoby.

3.3.5. Uživatelé posilovny cvičí na vlastní nebezpečí. Pokud objeví závadu, jsou povinni tuto skutečnost neprodleně nahlásit obsluze fitness baru nebo fitness trenérovi – instruktorovi.

3.3.6. Každý Klient je povinen po sobě řádně očistit kardio stroj dezinfekčním prostředkem a jednorázovými utěrkami, které jsou k dispozici v posilovně.

3.3.7. Po celou návštěvní dobu mají Klienti možnost využívat rady a doporučení fitness trenéra.

3.3.8. Do posilovny je zakázáno vnášet potraviny a nápoje, které nebyly zakoupeny v Centru.

3.4. SÁLY SKUPINOVÝCH AKTIVIT

3.4.1. Vstup do sálu je povolen v době dle rozvrhu až při příchodu instruktora.

3.4.2. Do sálu je vstup povolen pouze s nealkoholickými nápoji v uzavíratelných plastových lahvích a je zakázán vstup s jinými nápoji nebo s potravinami.

3.4.3. Ze sálu je zakázáno vynášet cvičební pomůcky bez souhlasu Personálu fitness zóny.

3.4.4. Klient je povinen používat ručník ke cvikům na podložkách.

3.4.5. Klient je povinen dbát pokynům instruktora.

3.4.6. Rezervace na lekce sálových aktivit přes internet, případně osobně na recepci klubu, je možná pouze v případě minimálního zůstatku kreditu na účtu ve výši 200,-Kč(dvě lekce). Za každou další lekci musí mít klient vloženo o sto korun navíc.

3.5. SOLÁRIUM

3.5.1. Každý Klient je povinen se před návštěvou solária seznámit se základními pravidly pro opalování v soláriích, s přehledem kontraindikací a jednotlivými fototypy kůže. Všechny tyto dokumenty jsou viditelně umístěny v Centru. Klient je povinen tato pravidla dodržovat.

3.5.2. Každý Klient je povinen používat při opalování v soláriích ochranné brýle a provozovatel doporučuje také používání solární kosmetiky. Klient může zakoupit solární kosmetiku na recepci klubu.

3.5.3. Solárium si Klient spouští a obsluhuje sám, přičemž lze měnit čas, který je stabilně nastaven na 12 min a maximálně jej lze manuálně posunout na 20 min. Klient je povinen se před užíváním solária seznámit s postupem obsluhy solária, který je vyvěšen v místnosti solária nebo který se nachází na recepci klubu.

3.5.4. Po opalování je Klient povinen VŽDY provést desinfekci plochy ležení v soláriu desinfekčním prostředkem a otřením papírovou utěrkou, které se nacházejí v místnosti solária.

 1. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS – REGENERAČNÍ ZÓNY

4.0.1. Regenerační zóna se nachází v přízemí klubu a je umístěna mimo prostory recepce klubu. Je tvořena prostorem interiérového bazénu, whirpool bazénu, parní komorou, saunou finskou a odpočívárnou. V prostorách celé regenerační zóny je zakázána manipulace se skleněnými předměty nebo jinými předměty, které mohou být rozbity. Stejně tak je zakázáno jíst a kouřit. Návštěvníci jsou povinni se v areálu pohybovat pomalu a opatrně tak, aby neuklouzli, popřípadě nezranili sebe nebo jiné návštěvníky.

4.0.2. Před vstupem do interiérového a whirlpool bazénu jsou Klienti povinni se řádně osprchovat .

4.0.3. Toaleta pro regenerační zónu je umístěna za sprchami v bazénové části.

4.0.4. V saunách a odpočívárně není dovoleno provádět osobní hygienu s výjimkami spočívajícími v řádném osprchování (tj. je zakázáno provádět např. holení, pedikúru, manikúru apod.).

4.0.5. Každý návštěvník je povinen zachovávat klid a svým vystupováním neobtěžovat ani nepohoršovat ostatní návštěvníky. To zejména znamená, že osoby užívající regenerační zónu nesmí do ní vstupovat a vyskytovat se v ní nahé a bez zakrytí intimních partií s výjimkami uvedenými v článcích 4.1. až 4.4. tohoto řádu, kde jsou stanovena další pravidla a výjimky pro odění v regenerační zóně.

4.0.6. V případě nevolnosti nebo úrazu vlastního či jiného návštěvníka je Klient povinen neprodleně informovat Personál.

4.0.7. Z užívání regenerační zóny jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoli nemocí ohrožující jejich zdraví či zdraví ostatních osob nebo osoby, kterým to nedovoluje jejich aktuální psychický stav nebo tělesný stav.

 

4.0.8    Vstup do wellness – regenerační zóny včetně whirlpool bazénu je povolen dětem od 3 let v neděli od 12- 15 hod.

 

4.1. VÍŘIVÝ BAZÉN – WHIRLPOOL

4.1.1. V bazénové hale je zřízen whirlpool bazén s hydromasážními tryskami a perličkovou masáží. Tento bazén je určen pro klidovou relaxaci v sedě.

Vstup do whirlpool bazénu je povolen dětem od 10 let. Děti do 15 let pouze v doprovodu a pod dozorem osoby starší 18 let pověřenou zákonným zástupcem.

4.1.2. Kapacita whirlpool bazénu je omezena počtem osob a její evidence je kontrolována na hlavní recepci.

 • 1.3. Ve whirlpool bazénu je zakázáno manipulovat s tryskami a strkat předměty nebo prsty či jiné části těla do otvorů trysek v masážních lavicích. Trysky jsou aktivovány tlačítky na zadní straně bazénu a ovládání je prováděno pouze 1x dlouhým zamáčknutím tlačítka.
 • 1.3. Vířivá vana je určena pouze osobám, jejichž zdravotní stav dovoluje kontakt s vyššími teplotami vody.
 • 1.4. Doporučený pobyt ve vířivé vaně by neměl přesáhnout 15 minut.

4.1.6. Do whirlpool bazénu je povolen vstup osobám pouze v plavkách a je přísně zakázáno do něj skákat; vstup do whirlpool bazénu je umožněn pouze po schodech.

4.1.7. Teplota whirlpool bazénu je nastavena na teplotu v rozmezí 33 – 36oC

4.1.8 Prostor s vířivým bazénem je monitorován kamerovým systémem se záznamem.

 

4.2.  PARNÍ KOMORA

 • 2.1. Z návštěvy parní komory jsou vyloučeny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující jejich zdraví při použití parní lázně či zdraví ostatních návštěvníků těchto prostor.
 • 2.2. Před vstupem do parní komory je Klient povinen řádně se osprchovat a umýt se mýdlem bez plavek.
 • 2.3. Každý Klient je povinen udržovat čistotu, pořádek a šetřit vybavení provozu parní komory.
 • 2.4. Za zdravotní způsobilost k saunování si odpovídá každý návštěvník sám. Personál může z prostoru sauny vyloučit osoby k saunování zjevně nezpůsobilé.

4.2.5. Vstup do sauny osobám mladším 15-ti let je povolen pouze v doprovodu a pod dozorem osoby starší 18-ti let pověřenou zákonným zástupcem.

4.3. SAUNA SUCHÁ – FINSKÁ

4.3.1. Každá osoba vstupující do sauny je povinna se před použitím sauny svléknout, řádně se omýt mýdlem a osprchovat.

4.3.2 Před každým vstupem do sauny je Klient povinen setřít vodu s povrchu těla.

4.3.3. Do sauny si každý Klient musí vzít SUCHÝ ručník nebo prostěradlo, na které si sedne nebo lehne. Klient nesmí být v přímém kontaktu s pryčnami lavic v sauně. Každý Klient sauny je povinen udržovat čistotu, pořádek a šetřit vybavení sauny.

4.3.4. Sauna je zpravidla užívána takto: po dokonalém prohřátí (8 až 12 minut) je nutno saunu opustit a ochladit se ve sprchovém koutu, pokud možno i s hlavou, nebo aspoň zchladit vodou zátylek. Při pocitu chladu se lze vrátit do sauny (na cca  5 – 10 minut). Každá osoba musí dbát svých osobních dispozic a podle svého aktuálního stavu rozhodnout o správné délce pobytu v sauně a o postupu při střídání teplot. Proceduru teplo – chlad lze opakovat maximálně třikrát. Po posledním ochlazení se doporučuje opláchnout se vlažnou vodou a již nepoužívat mýdlo. Po ochlazení je vhodné zůstat  v odpočívárně alespoň 5 minut, stále bez oděvu. Je naprosto nevhodné pití jakéhokoliv, natož tvrdého alkoholu. Takové jednání narušuje vliv lázně na organismus.

4.3.5. Na lehátka v odpočívárně Klient použije vlastní či zapůjčenou podložku (ručník, osušku, prostěradlo či župan).

4.3.6. Za zdravotní způsobilost k saunování si odpovídá každá osoba sama Personál může z prostoru sauny vyloučit osoby k saunování zjevně nezpůsobilé.

4.3.7. Vstup do sauny osobám mladším 15-ti let je povolen pouze v doprovodu a pod dozorem osoby starší 18-ti let pověřenou zákonným zástupcem.

 

4.4. INTERIÉROVÝ BAZÉN

4.4.1. Do bazénové haly je dovolen vstup pouze v plavkách. Každé dítě do 3let musí při koupání používat plenu na plavání a vlastní dětské plavečky s přiléhavou gumičkou.

4.4.2. Do bazénu je přísně zakázáno skákat, vstup do bazénu je umožněn pouze po schodech po pravé straně bazénu.

4.4.3. Vstup do bazénu je povolen dětem od 6-ti měs. Děti do 15 let pouze v doprovodu a pod dozorem osoby starší 18 let pověřenou zákonným zástupcem.

4.4.4. Teplota bazénu je nastavena na teplotu v rozmezí 29 – 31oC

 

4.4.5  Interiérový bazén je monitorován kamerovým systémem se záznamem.

 

 • CENÍK POPLATKŮ A DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY:

5.1.      Ztráta členské karty a vydání náhradní                                –           200,-Kč

5.2.      Přerušení členství (nevztahuje se na zdrav.důvody podložené  lék. zprávou )                                                                                                                       –           500,-Kč/měsíc

O přerušenou dobu se smlouva automaticky protahuje.

Přerušení je možné na celé měsíce (1 až 3). Zpětné přerušení není možné.

5.3.      Zničení, ztráta, poškození ručníku či prostěradla                 –           100,-Kč          

5.4.      Nevyzvednutá rezervace lekce ve fitness sálech později než 4 hodiny před začátkem lekce                                                                                        –           100,-Kč

5.5.      Převod práv a povinností spojených s členstvím na třetí osobu s předchozím písemným souhlasem provozovatele a v souladu se Smlouvou o členství podléhá těmto podmínkám a poplatkům:

– Provozovatel má právo jednostranně upravit výši poplatku za Dobu členství (tj. měsíčního členského poplatku) a tato nová výše poplatku bude uvedena ve Smlouvě o členství uzavřené s třetí osobou.

– Doba trvání členství člena – třetí osoby, na kterého byla převedena práva a povinnosti spojená s členstvím, je minimálně 12 měsíců od uzavření smlouvy o členství s takovým členem – třetí osobou.

– Třetí osoba jako člen je povinna uhradit manipulační poplatek ve výši 1000,- Kč.